Pengertian Rukun Iman, Sejarah, Arti dan Cara Mengamalkannya

Pengertian Rukun Iman, Sejarah, Arti dan Cara Mengamalkannya – Rukun Iman merupakan salah satu konsep penting dalam agama Islam. Konsep ini menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan dan beribadah.

Pengertian Rukun Iman, Sejarah, Arti dan Cara Mengamalkannya

Dalam artikel ini, Pengetahuanislam.com akan membahas lebih dalam tentang Rukun Iman, termasuk definisi, sejarah, arti, dan implikasi dari konsep ini dalam kehidupan sehari-hari.

"Pengertian

Pengertian Rukun Iman

Rukun Iman adalah bagian dari aqidah Islam yang berisi enam unsur keyakinan yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Keenam unsur keyakinan tersebut adalah:

 1. Iman kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa dan Maha Pengasih.
 2. Iman kepada para malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah.
 3. Iman kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya.
 4. Iman kepada para nabi dan rasul sebagai utusan Allah yang membawa ajaran-ajaran-Nya kepada umat manusia.
 5. Iman kepada hari kiamat sebagai hari di mana semua manusia akan dihisab atas segala perbuatannya.
 6. Iman kepada qadar, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah.

Sejarah Rukun Iman

Rukun Iman pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para sahabat Nabi dan ulama Islam setelahnya. Dalam sejarah Islam, terdapat berbagai perdebatan mengenai unsur-unsur Rukun Iman dan bagaimana mengamalkannya dengan baik. Namun, pada akhirnya, keenam unsur keyakinan tersebut disepakati oleh seluruh umat muslim sebagai bagian dari aqidah Islam yang harus dipegang teguh.

Arti Penting Rukun Iman

Rukun Iman memiliki arti penting bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep ini menjadi dasar dalam beribadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Selain itu, Rukun Iman juga menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan memegang teguh kepercayaan pada Allah, umat muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan toleransi.

Implikasi Rukun Iman dalam Kehidupan Sehari-hari

Rukun Iman memiliki implikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memegang teguh kepercayaan pada Allah dan mengamalkan Rukun Iman dengan baik, umat muslim diharapkan dapat:

 • Meningkatkan kualitas ibadah dan taqwa kepada Allah.
 • Menjaga keutuhan dan kedamaian dalam berinteraksi dengan sesama manusia.
 • Menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia.
 • Menjaga integritas dan moralitas dalam kehidupan bersama.
 • Memiliki keyakinan yang kuat dan tegas dalam menjalani kehidupan.

Cara Mengamalkan Rukun Iman dalam Kehidupan Sehari-hari

Bagaimana cara mengamalkan Rukun Iman dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan:

 1. Memperdalam pengetahuan tentang Rukun Iman

Sebagai umat muslim, kita perlu memperdalam pengetahuan tentang Rukun Iman agar dapat memahami arti dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, bisa dengan membaca kitab-kitab yang membahas tentang aqidah Islam, mengikuti pengajian atau kajian Islam, atau bertanya kepada para ulama.

 1. Mempraktekkan ajaran-ajaran Rukun Iman dalam kehidupan sehari-hari

Tidak cukup hanya dengan mengetahui ajaran-ajaran Rukun Iman, kita juga perlu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memperbanyak ibadah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan berperilaku jujur dan adil.

 1. Berdoa dan memohon bantuan kepada Allah

Mengamalkan Rukun Iman bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kita perlu memohon bantuan kepada Allah agar dapat mengamalkannya dengan baik. Berdoa juga bisa membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Kesimpulan

Rukun Iman adalah bagian dari aqidah Islam yang berisi enam unsur keyakinan yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Konsep ini memiliki arti dan implikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memegang teguh kepercayaan pada Allah dan mengamalkan Rukun Iman dengan baik, umat muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan toleransi.

FAQs

Apa saja unsur-unsur Rukun Iman?

Jawab: Keenam unsur keyakinan dalam Rukun Iman adalah iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para nabi dan rasul-Nya, hari kiamat, dan qadar.

Mengapa Rukun Iman penting bagi umat muslim?

Jawab: Rukun Iman menjadi dasar dalam beribadah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Konsep ini juga membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Bagaimana cara mengamalkan Rukun Iman dalam kehidupan sehari-hari?

Jawab: Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain memperdalam pengetahuan tentang Rukun Iman, mempraktekkan ajaran-ajaran Rukun Iman dalam kehidupan sehari-hari, dan berdoa serta memohon bantuan kepada Allah.

Siapakah yang pertama kali mengajarkan konsep Rukun Iman?

Jawab: Konsep Rukun Iman pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Apakah Rukun Iman sama dengan Rukun Islam?

Jawab: Tidak. Rukun Islam adalah lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim, sementara Rukun Iman adalah enam unsur keyakinan yang harus diyakini oleh setiap umat muslim.

Apakah ada perbedaan antara Rukun Iman Sunni dan Rukun Iman Syiah?

Jawab: Ada sedikit perbedaan. Rukun Iman Sunni terdiri dari enam unsur keyakinan yang harus diyakini oleh setiap umat muslim, sedangkan Rukun Iman Syiah terdiri dari lima unsur keyakinan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam cara memahami beberapa unsur keyakinan.

Apa pentingnya memperdalam pengetahuan tentang Rukun Iman?

Jawab: Memperdalam pengetahuan tentang Rukun Iman sangat penting agar kita dapat memahami arti dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Apakah orang non-Muslim harus memahami Rukun Iman?

Jawab: Tidak. Rukun Iman adalah unsur keyakinan dalam Islam yang hanya perlu dipahami oleh umat Muslim.

Apa hubungan antara Rukun Iman dan akhlak?

Jawab: Rukun Iman dapat membantu meningkatkan akhlak seseorang, seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Dengan memegang teguh kepercayaan pada Allah dan mengamalkan Rukun Iman dengan baik, umat Muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang dan keberkahan.

Referensi

 • Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI.
 • Azra, Azyumardi. (2015). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
 • Hidayatullah, M. Syafi’i. (2011). Islam dan Kebudayaan: Sebuah Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.